Hiệu trưởng: Nguyễn Bá Hồng

Dân tộc: Kinh

Điện thoại riêng: 0987426021

Email liên lạc: hongmyyen1978@gmail.com

 

Phó Hiệu trưởng: Hoàng Anh

Dân tộc: Kinh

Điện thoại riêng: 0986390001

Email liên lạc: hoanganh2210.yahoo@gmail.com