Chủ tịch Công đoàn: Trần Quốc Dũng

Dân tộc: Kinh

Điện thoại riêng: 01663137615

Email liên lạc: dungt2834@gmail.com